วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

...ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก"อรอุมา" ด้วยความยินดีค่ะ...


คำอธิบายรายวิชา
.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟต์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้
วัตถุประสงค์
............เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้


1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสานสนเทศได้


2. อธิบายความสันพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้


3. ยกตัวย่างเทคโนโลยีสารสนเทศได้และการสื่อสารในชีวิตจริงได้


4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้


5. อธิบายความสันพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้


6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้


7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้


8. บอกประเภทและคุนสมบัติของซอฟท์แวร์แต่ละประเภทได้


9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เนตได้


10. บอกความสันพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้


11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้


12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้


13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้


14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้


15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้
...ให้นักศึกษาอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ได้ใจความชัดเจน
...

1. คำว่า"เทคโนโลยี"หมายความว่าอย่างไร
          2.คำว่า"เทคโนโลยีสารสนเทศ"หมายความว่าอย่างไร
         
          3. ให้ยกตัวอย่าง"เทคโนโลยีสารสนเทศ"ในชีวิตประจำวันมา 3 ตัวอย่าง